School Rules – Nội Quy


Nhằm tạo sự gắn bó mật thiết với nhau giữa các học sinh, giáo chức và nhà trường, trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm có các nội quy sau đây.

school-rules-noi-quy-2018