Giờ vào lớp & Chuông báo hiệu

Lớp thứ bảy – Saturday classes

 • Buổi sáng
  • 9.30 am: Xếp hàng
  • 9.35 am: Niệm Phật
  • 9.40 am: Lớp học bắt đầu
  • 11.00 am – 11.30 am: Ra chơi
  • 11.30 am: Ngồi thiền
  • 11.45 am: Vào lớp
  • 12.30 am: Ra về
 • Buổi chiều
  • 1.30 pm: Xếp hàng
  • 1.35 pm: Niệm Phật
  • 1.40 pm: Lớp học bắt đầu
  • 3.00 pm – 3.30 pm: Ra chơi
  • 3.30 pm: Ngồi thiền
  • 3.45 pm: Vào lớp
  • 4.30 pm: Ra về