School Rules – Nội Quy

Nhằm tạo sự gắn bó mật thiết với nhau giữa các học sinh, giáo chức và nhà trường, trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm có các nội quy sau đây.

1. Em giữ gìn tài sản của trường.
2. Em chắp tay cúi chào thầy/cô khi gặp và trước khi ra về.
3. Em đưa 2 tay nhận đồ từ người lớn.
4. Em đứng thẳng hàng theo sự hướng dẫn của thầy/cô.
5. Em lắng nghe chia sẻ và quan tâm đến mọi người.